Nove mjere zaštite: Zabrana rada većine trgovinskih objekata, obustava taksi usluga

Stari Bar otkrijte očaravajući spoj istorije i lepote

Rok važenja vize za kratki boravak (viza C) može se produžiti samo ako podnosilac zahtjeva dostavi dokaz o postojanju humanitarnih razloga ili više sile, odnosno ozbiljnih razloga lične prirode. Izuzetno od stava 1 ovog člana, viza se unosi u propisani obrazac za unošenje vize ako to zahtijevaju humanitarni razlozi ili nacionalni interes Crne Gore, a putna isprava ne sadrži najmanje dvije prazne stranice ili nije izdata u posljednjih deset godina. Vizu izdaje organ državne uprave nadležan za vanjske poslove, preko diplomatsko-konzularnog predstavništva. Viza za duži boravak (viza D) može se izdati ako stranac posjeduje garantno, odnosno pozivno pismo fizičkog ili pravnog lica ili drugi dokaz da će to fizičko ili pravno lice snositi troškove njegovog boravka u Crnoj Gori, uključujući i troškove smještaja i izdržavanja, kao i troškove napuštanja Crne Gore.

Naknadu troškova izrade obrasca dozvole iz stava 1 ovog člana snosi podnosilac zahtjeva. Ako stranac odustane od zahtjeva iz stava 2 ovog člana, policija će obustaviti https://taxi-travel.me/ postupak. U slučaju odbijanja zahtjeva za izdavanje vize, danom izvršnosti, odnosno pravosnažnosti rješenja, strancu se vraća dokumentacija koju je priložio uz zahtjev.

Železnički saobraćaj i Srbija: Stanica Topčider prestala da radi – zbog čega i šta o tome kažu ljudi koji tamo rade

Strancu će se oduzeti putni list za stranca ili posebna putna isprava za stranca, ako policija utvrdi da postoji neki od razloga iz člana 143 stav 1 ovog zakona. Protiv rješenja iz stava 3 ovog člana stranac može izjaviti žalbu Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja. U postupku donošenja rješenja iz stava 1 ovog člana, shodno se primjenjuju odredbe o donošenju rješenja o povratku iz člana 107 ovog zakona. U postupku donošenja rješenja iz stava 2 ovog člana shodno se primjenjuju odredbe o donošenju rješenja o povratku iz člana 107 ovog zakona. Privremeno odlaganje prinudnog udaljenja može se poništiti ako su prestali razlozi za privremeno odlaganje prinudnog udaljenja iz člana 117 stav 1 ovog zakona ili se stranac ne pridržava obaveza iz člana 117 stav 3 ovog zakona.

https://podgorica.taxi/

U slučaju kad je pružanje pomoći iz stava 1 ovog člana započeto, obustaviće se ako se naknadno utvrde razlozi iz stava 2 ovog člana. Rješenjem iz stava 2 ovog člana određuje se vrijeme odlaganja koje ne može biti duže od šest mjeseci. Strancu iz stava 1 ovog člana policija obezbjeđuje pratnju radi napuštanja Crne Gore.

Otkrivanje čari Stari Bar, bezvremenskog dragulja Crne Gore

Protiv rješenja iz stava 3 ovog člana može se podnijeti tužba Upravnom sudu. Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva iz st. 3 i 4 ovog člana može se izjaviti žalba, o kojoj odlučuje Ministarstvo. Zahtjev za ukidanje ili skraćivanje vremena zabrane ulaska i boravka iz stava 2 ovog člana stranac može podnijeti kad protekne polovina vremena izrečene zabrane ulaska i boravka, a u svakom slučaju kad proteknu tri godine od početka računanja zabrane ulaska i boravka. Prilikom donošenja rješenja o protjerivanju, uzeće se u obzir dužina boravka, privatni ili porodični život, ekonomske veze i stepen socijalne i kulturne integracije stranca u Crnoj Gori, kao i njegove veze sa državom porijekla, a kad se radi o maloljetnom strancu bez pratnje i okolnosti iz člana 116 stav 3 ovog zakona.

  • Dozvola za stalni boravak je javna isprava kojom stranac dokazuje da mu je odobren stalni boravak u Crnoj Gori.
  • Članu porodice imaoca EU plave karte može se izdati dozvola za privremeni boravak radi spajanja porodice iz člana 44 ovog zakona, u skladu sa odredbama ovog zakona koje se odnose na izdavanje te dozvole.
  • 9) to zahtijevaju razlozi nacionalne, odnosno unutrašnje bezbjednosti ili javnog zdravlja.
  • Policija će najkasnije deset dana prije isteka tri mjeseca od dana smještaja stranca u prihvatilište dostaviti Ministarstvu spise predmeta o smještaju stranca u prihvatilište.
  • Protiv rješenja iz stava 2 ovog člana može se podnijeti tužba Upravnom sudu, u roku od pet dana od dana dostavljanja rješenja.
  • Izuzetno od stava 3 ovog člana, viza za kratki boravak (viza C) za jedan ulazak može se izdati strancu koji dolazi na poziv državnog organa, organa državne uprave ili šefa diplomatsko-konzularnog predstavništva, bez prethodne saglasnosti policije i Agencije.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, o zahtjevu za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad radi sezonskog zapošljavanja, strancu kome je u prethodnih pet godina najmanje dva puta izdavana dozvola za sezonsko zapošljavanje, odlučuje se u roku od deset dana. Dozvola za privremeni boravak i rad radi kretanja lica unutar stranog privrednog društva strancu iz člana 74 stav 1 alineja 2 ovog zakona izdaje se sa rokom važenja do jedne godine i može se produžiti još najviše jednu godinu. Dozvolu za privremeni boravak izdaje Ministarstvo, uz prethodno mišljenje Agencije i policije o postojanju smetnji iz razloga nacionalne, odnosno unutrašnje bezbjednosti iz člana 43 stav 1 tačka 8 ovog zakona.

O STRANCIMA

Stranac ima pravo na zaštitu podataka o ličnosti koji se o njemu obrađuju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o strancima (“Službeni list CG”, br. 56/14, 28/15 i 16/16). Propisi za sprovođenje taxi bar montenegro ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Odredbe ovog zakona koje se odnose na državljane država članica Evropske unije odnose se i na državljane Islanda, Knjaževine Lihtenštajn, Kraljevine Norveške i Švajcarske Konfederacije.

Mi Cocina to open McKinney location on June 26 at District 121 – Star Local Media

Mi Cocina to open McKinney location on June 26 at District 121.

Posted: Wed, 07 Jun 2023 07:00:00 GMT [source]

Državljanin države članice Evropske unije i član njegove porodice dužni su da kod sebe imaju isprave iz stava 1 ovog člana i da je na zahtjev ovlašćenog službenog lica stavi na uvid. Prilikom podnošenja zahtjeva od lica iz stava 1 ovog člana uzima se fotografija, otisak dva prsta i digitalizovani svojeručni potpis, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izdavanje lične karte. Dozvola iz stava 3 ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina, odnosno kraćim https://podgorica.taxi/ rokom ako stranac kome je izdata dozvola namjerava da boravi u Crnoj Gori kraće od pet godina. Bliži način podnošenja prijave, odnosno odjave iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo, uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove turizma. Prilikom podnošenja zahtjeva iz stava 1 ovog člana od stranca se uzima fotografija, otisak dva prsta i digitalizovani svojeručni potpis, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izdavanje lične karte.

Luka i željeznička stanica Bar

Licima iz stava 2 ovog člana kojima bude izdata dozvola za privremeni boravak do tri godine shodno članu 105a st. 1 i 2 Zakona o strancima (“Službeni list CG”, br. 82/08, 72/09, 32/11, 53/11, 27/13 i 61/13), izdaće se dozvola za stalni boravak u skladu sa članom 220 stav 1 ovog zakona. Članovi porodice iz stava 1 ovog člana dužni su da, u roku od 30 dana od dana ulaska u Crnu Goru, podnesu zahtjev za privremeni boravak radi spajanja porodice Ministarstvu prema mjestu boravka. Dozvola za privremeni boravak radi spajanja porodice iz stava 1 ovog člana izdaje se sa rokom važenja do isteka roka važenja EU plave karte. Članu porodice imaoca EU plave karte može se izdati dozvola za privremeni boravak radi spajanja porodice iz člana 44 ovog zakona, u skladu sa odredbama ovog zakona koje se odnose na izdavanje te dozvole. Smatra se da državljanin države članice Evropske unije i član njegove porodice nezakonito borave u Crnoj Gori, ako borave u Crnoj Gori za vrijeme trajanja zabrane ulaska i boravka u smislu člana 110 stav 4 ovog zakona. Prilikom donošenja rješenja o protjerivanju državljanina države članice Evropske unije i člana njegove porodice naročito se uzimaju u obzir dužina boravka, lične, porodične, ekonomske i druge okolnosti, stepen njegove socijalne i kulturne integracije u Crnoj Gori, godine života, zdravstveno stanje, kao i njegove veze sa državom porijekla.

taxi bar montenegro

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *